You cannot see this page without javascript.

건축자료

2011 건설도급순위

건설사 조회 수 24418 추천 수 0 2011.10.10 12:56:49
연번 상호  시평액 
 토건   토목   건축 
1 현대건설(주)  11,120,057  7,443,987  8,987,155
2 삼성물산(주)  10,213,211  6,430,342  8,932,850
3 지에스건설(주)  8,518,609  5,042,655  7,605,389
4 (주)포스코건설  7,943,009  4,987,233  6,650,124
5 대림산업(주)  7,363,220  5,579,291  5,963,607
6 (주)대우건설  6,891,887  4,420,203  5,228,957
7 롯데건설(주)  4,714,664  2,749,690  4,206,294
8 현대산업개발(주)  3,928,993  2,982,406  3,266,181
9 에스케이건설(주)  3,340,565  2,522,512  2,501,946
10 두산건설(주)  2,743,798  1,526,424  2,316,420
11 (주)한화건설  2,716,190  1,822,288  2,349,391
12 두산중공업(주)  2,701,978  1,878,155  2,018,359
13 금호산업(주)  2,253,780  1,189,785  1,869,055
14 쌍용건설(주)  2,159,525  1,411,717  1,523,358
15 (주)한진중공업  1,952,096  1,633,677  1,249,328
16 한라건설(주)  1,928,126  1,184,785  1,523,016
17 경남기업(주)  1,889,323  1,272,156  1,402,355
18 동부건설(주)  1,769,364  1,253,199  1,238,268
19 (주)태영건설  1,767,880  1,236,481  1,503,882
20 계룡건설산업(주)  1,709,136  1,104,509  1,385,153
21 삼성엔지니어링(주)  1,603,837  1,216,730  801,253
22 코오롱건설(주)  1,572,086  1,063,090  1,135,981
23 현대엠코(주)  1,492,458  835,441  1,155,720
24 한신공영(주)  1,355,728  934,789  1,001,063
25 (주)케이씨씨건설  1,351,325  868,818  1,118,724
26 벽산건설(주)  1,326,308  514,130  1,156,051
27 삼성중공업(주)  1,322,677  705,964  1,065,947
28 현대중공업(주)  1,283,247  1,270,362  139,384
29 삼환기업(주)  1,227,064  977,643  855,803
30 풍림산업(주)  1,156,708  561,781  939,101
31 (주)한    양  1,100,743  831,401  759,710
32 삼부토건(주)  1,059,010  887,532  698,715
33 에스티엑스건설(주)  1,038,619  387,074  877,268
34 신동아건설(주)  1,013,596  442,993  835,964
35 (주)서희건설  1,008,607  500,993  914,878
36 (주)동양건설산업  1,001,676  593,715  729,382
37 극동건설(주)  938,121  734,192  665,047
38 고려개발(주)  897,062  735,001  585,826
39 남광토건(주)  872,144  603,863  530,890
40 임광토건(주)  812,759  617,773  683,427
41 진흥기업(주)  717,210  429,450  537,211
42 (주)대우엔지니어링  715,089  462,410  690,439
43 남양건설(주)  686,565  292,146  518,166
44 신세계건설(주)  618,246  290,008  576,843
45 화성산업(주)  615,236  300,146  546,710
46 (주)삼    호  605,401  343,580  413,655
47 삼성에버랜드(주)  603,423  276,777  432,781
48 한일건설(주)  597,465  297,393  490,318
49 (주)호반건설  596,823  139,955  569,659
50 울트라건설(주)  555,586  441,787  344,704
51 현대엔지니어링(주)  545,219  391,174  384,112
52 (주)서브원  532,213  85,566  528,696
53 엘아이지건설(주)  493,666  272,282  400,293
54 대우조선해양건설(주)  489,675  341,930  373,923
55 동아건설산업(주)  471,661  286,994  287,893
56 우미건설(주)  465,096  177,100  442,654
57 우림건설(주)  459,544  116,620  445,935
58 범양건영(주)  431,569  310,054  353,982
59 금광기업(주)  431,041  361,895  181,997
60 (주)케이알산업  427,037  350,918  320,168
61 요진건설산업(주)  413,455  225,077  384,065
62 이수건설(주)  410,085  232,974  351,925
63 (주)반도건설  404,343  128,301  375,939
64 (주)서해종합건설  403,246  84,765  390,593
65 (주)우남건설  359,909  34,581  339,144
66 대우자동차판매(주)  358,080  120,199  290,734
67 (주)흥화  347,602  316,255  242,443
68 (주)동일토건  345,879  92,103  318,264
69 대보건설(주)  328,391  264,471  222,490
70 (주)중앙건설  325,792  100,368  285,997
71 티이씨건설(주)  325,303  166,519  306,868
72 (주)삼환까뮤  314,525  147,333  297,821
73 (주)신일건업  314,066  109,148  303,807
74 양우건설(주)  310,030  171,676  286,025
75 (주)부영주택  308,085  46,679  291,936
76 에이스종합건설(주)  306,279  158,969  238,635
77 일성건설(주)  298,478  249,258  243,679
78 대방건설(주)  286,055  74,371  272,870
79 (주)효    성  285,870  114,592  271,112
80 (주)현   진  281,987  114,284  252,561
81 일신건영(주)  279,091  135,756  253,949
82 월드건설(주)  277,973  72,836  254,060
83 한국전력기술(주)  274,821  263,762  220,758
84 (주)이테크건설  269,021  123,210  256,200
85 동문건설(주)  265,113  87,257  251,422
86 대성산업(주)  256,060  69,388  244,844
87 남해종합개발  242,293  176,400  205,905
88 신안종합건설  240,557  145,613  110,833
89 (주)삼미건설  239,973  196,043  175,736
90 (주)원 건 설  238,245  158,442  142,652
91 (주)대저건설  234,782  223,225  96,961
92 동원시스템즈(주)  232,871  102,176  216,356
93 (주)협성종합건업  231,706  195,156  89,857
94 중흥건설(주)  230,982  176,533  186,106
95 성우종합건설(주)  228,972  58,271  211,031
96 (주)대    원  227,773  146,308  197,247
97 (주)신안  226,770  46,180  218,764
98 (주)동원개발  226,422  61,562  182,055
99 아이에스동서(주)  226,405  59,186  193,914
100 성원건설(주)  223,638  115,870  166,957
101 한림건설(주)  214,482  77,124  173,541
102 신성건설(주)  208,718  102,238  158,060
103 한솔건설(주)  203,526  74,961  160,471
104 (주)서    한  202,243  130,460  181,276
105 선원건설(주)  200,932  81,134  189,166
106 (주)대명건설  195,925  106,952  170,493
107 강산건설(주)  192,454  153,812  146,556
108 씨제이건설(주)  192,121  57,842  172,066
109 태평양개발(주)  182,297  149,359  133,044
110 삼보이엔씨(주)  181,262  167,840  115,668
111 경동건설(주)  180,454  95,987  159,546
112 동광건설(주)  179,777  145,391  125,038
113 (주)금강주택  179,730  83,500  162,861
114 (주)제일건설  178,574  16,563  178,574
115 신한종합건설(주)  176,362  140,187  149,675
116 성지건설(주)  173,563  113,719  108,223
117 (주)휴먼텍코리아  172,339  129,039  138,236
118 (주)신    한  170,834  87,811  158,174
119 (주)남흥건설  169,768  141,827  139,375
120 (주)우    방  160,993  77,734  146,328
121 (주)화성개발  159,681  68,958  140,343
122 신원종합개발(주)  156,841  90,674  135,850
123 남화토건(주)  156,376  89,705  107,472
124 보성건설(주)  156,079  28,503  143,203
125 (주)금성백조주택  155,489  55,026  148,829
126 (주)포스코에이앤씨건축사사무소  153,627  96,282  153,627
127 (주)신도종합건설  152,940  18,918  149,010
128 한동건설(주)  151,911  122,189  118,326
129 (주)보미종합건설  150,556  40,222  149,146
130 중흥종합건설(주)  149,767  100,679  127,168
131 (주)인터컨스텍  145,930  142,959  38,151
132 현대로템(주)  144,442  70,873  112,518
133 동양메이저(주)  144,384  26,168  127,398
134 (주)신창건설  144,250  9,794  138,795
135 (주)한미글로벌건축사사무소  143,580  109,387  137,191
136 신동아종합건설(주)  140,417  75,486  109,432
137 남광건설(주)  138,569  98,364  122,433
138 흥우건설(주)  137,858  86,974  118,804
139 동양종합건설(주)  136,919  111,678  116,338
140 대주건설(주)  136,366  13,756  122,610
141 (주)오렌지이엔지  136,242  129,117  73,415
142 유진기업(주)  133,750  82,774  103,405
143 (주)동일  133,514  52,785  121,217
144 해동건설(주)  132,823  126,261  63,997
145 세영종합건설(주)  132,492  71,988  120,131
146 세원건설(주)  131,693  103,539  107,302
147 태동건설(주)  130,895  117,180  84,870
148 남영건설(주)  130,109  83,768  104,137
149 일광실업(주)  129,674  81,287  113,963
150 현대아산(주)  129,498  69,988  109,273
151 (주)엠지엘  129,355  33,772  110,995
152 동신건설(주)  128,845  75,804  76,913
153 (주)후 지 타  120,086  8,631  120,086
154 (주)삼정  119,434  63,052  101,129
155 (주)동아지질  118,969  117,145  91,122
156 대경건설(주)  118,219  90,884  98,351
157 (주)유성건설  116,915  89,301  91,038
158 한성건설(주)  115,858  28,293  112,350
159 흥한건설(주)  112,683  103,316  68,954
160 (주)도원이엔씨  112,363  85,780  84,888
161 원일종합건설(주)  112,111  5,789  112,111
162 제일건설(주)  110,583  71,034  97,999
163 (주)한국가스기술공사  110,148  108,811  99,876
164 남해종합건설(주)  109,561  82,267  96,718
165 (주)파라다이스글로벌  106,769  47,084  102,599
166 대림종합건설(주)  106,000  78,592  74,731
167 (주)삼일기업공사  105,505  34,782  101,572
168 (주)모아종합건설  105,347  30,854  83,084
169 (주)대림종합건설  105,061  77,151  84,410
170 한솔이엠이(주)  104,948  68,340  94,121
171 서진산업(주)  103,761  92,963  65,748
172 (주)이랜드건설  103,631  20,680  103,568
173 이화공영(주)  102,299  44,717  97,182
174 삼보종합건설(주)  102,196  94,832  55,746
175 중앙건설(주)  102,021  94,839  57,490
176 (주)국제건설  101,982  80,248  77,058
177 신안건설산업(주)  101,947  39,042  98,394
178 성원산업개발(주)  101,733  49,295  79,965
179 (주)우미토건  100,997  94,147  55,539
180 가산토건(주)  100,954  100,954  18,800
181 (주)화인종합건설  100,149  63,874  87,698
182 남도건설(주)  100,013  89,983  63,257
183 (주)엘드건설  99,172  42,122  82,975
184 유호산업개발(주)  98,446  74,326  83,150
185 섬강종합건설(주)  98,348  81,956  75,591
186 세광종합건설(주)  97,162  11,388  96,078
187 세기건설(주)  96,386  93,206  29,337
188 타임건설(주)  96,232  33,270  92,999
189 (주)영무토건  96,010  76,869  80,504
190 (주)대아건설  95,931  84,036  70,232
191 (주)환경시설관리공사  95,734  95,552  46,680
192 정상종합건설(주)  95,231  87,294  57,105
193 갑을건설(주)  95,113  77,611  72,469
194 (주)신성건설  94,536  85,263  60,305
195 신화건설(주)  93,108  85,751  64,412
196 한라산업개발(주)  91,548  82,494  56,410
197 (주)풍산건설  89,074  69,495  75,579
198 풍창건설(주)  88,611  65,530  69,033
199 (주)대    양  88,002  75,686  68,123
200 (주)삼전건설  87,920  80,163  55,358
201 활림건설(주)  86,877  86,117  35,469
202 동광종합토건(주)  86,855  22,827  83,493
203 (주)한국종합기술  86,565  84,124  74,822
204 진양건설(주)  86,454  78,691  46,513
205 안정개발(주)  86,440  80,664  35,726
206 인본건설(주)  86,314  72,717  69,727
207 남흥건설(주)  86,103  38,438  80,505
208 (주)유승건설  85,761  35,287  63,027
209 대원건설산업(주)  85,530  73,211  50,014
210 (주)신    일  84,958  20,583  71,651
211 (주)동광주택  84,508  11,486  84,344
212 (주)우석건설  83,976  73,902  58,082
213 제이에이건설(주)  83,614  74,368  56,608
214 신화종합건설(주)  83,409  78,887  48,133
215 영진종합건설(주)  83,186  67,293  63,491
216 한울종합건설(주)  82,357  23,255  76,900
217 경일건설(주)  82,145  63,869  67,213
218 일경산업개발(주)  82,055  77,478  36,040
219 동우개발(주)  81,824  64,042  58,267
220 대진종합건설(주)  81,464  72,541  57,868
221 삼양건설산업(주)  81,440  33,836  77,292
222 삼능건설(주)  80,394  33,393  68,017
223 (주)정신건설  79,980  57,554  52,114
224 진덕산업(주)  78,718  69,405  54,293
225 대화건설(주)  78,678  75,638  41,176
226 (주)우   일  78,559  55,751  67,157
227 경화건설(주)  78,035  58,183  56,484
228 대양건설(주)  77,883  43,932  68,882
229 유진건설(주)  77,097  67,756  52,409
230 (주)대성건설  76,992  62,712  57,423
231 (주)영동건설  76,441  45,294  64,796
232 새천년종합건설(주)  76,128  69,200  51,822
233 (주)대광건영  75,492  56,854  63,043
234 동성건설(주)  75,282  58,772  62,781
235 에스디건설(주)  75,172  26,169  72,064
236 벽산엔지니어링(주)  75,011  63,403  66,269
237 신진종합건설(주)  74,933  63,979  55,758
238 부강종합건설(주)  74,694  65,268  44,283
239 동일건설(주)  74,673  47,504  66,141
240 송촌종합건설(주)  74,239  43,187  51,235
241 금성건설(주)  73,712  59,230  58,021
242 동일건설(주)  73,116  69,472  38,833
243 (주)신 삼 호  73,072  70,701  15,252
244 원광건설(주)  72,061  54,096  61,656
245 (주)대    건  71,173  55,714  60,909
246 대아건설(주)  71,143  40,115  63,830
247 우남건설(주)  70,614  29,843  67,605
248 (주)한양건설  69,489  60,089  52,513
249 한국건설(주)  69,454  11,893  64,922
250 미래도건설(주)  69,256  51,395  57,895
251 (주)아크온종합건설  69,054  52,023  58,798
252 삼중종합건설(주)  69,049  55,227  50,185
253 (주)대동주택  68,795  14,451  58,558
254 경남테크(주)  67,871  60,966  22,313
255 대양종합건설(주)  67,780  44,433  60,884
256 (주)신영그린시스  67,588  20,072  65,928
257 구산토건(주)  67,573  54,519  51,079
258 한국개발(주)  67,137  60,846  44,157
259 대선건설(주)  66,763  60,554  50,968
260 대호산업(주)  66,695  60,644  42,908
261 대창건설(주)  66,216  55,872  49,725
262 (합)군장종합건설  65,518  45,453  53,144
263 (유)한백종합건설  65,506  59,392  44,327
264 케이디건설(주)  65,009  37,088  57,593
265 이엠종합건설(주)  63,793  42,279  55,996
266 백산건설(주)  62,900  56,071  44,083
267 금강종합건설(주)  62,775  49,168  55,136
268 영도건설산업(주)  62,750  57,057  40,962
269 원하종합건설(주)  62,718  60,823  28,424
270 래미안건설(주)  61,729  23,742  57,309
271 흥진건설(주)  61,706  54,835  47,666
272 (주)대동이엔씨  61,580  22,368  41,816
273 백상이앤씨건설(주)  61,562  38,428  55,561
274 한일개발(주)  61,532  40,219  56,270
275 성우건설(주)  61,386  53,387  50,097
276 신도산업개발(주)  61,371  10,504  55,993
277 동진건설(주)  60,508  58,107  25,783
278 (주)용호건설  59,963  56,433  44,860
279 (주)효    성  59,609  57,347  35,773
280 일신토건(주)  59,543  55,675  32,441
281 (주)덕산토건  59,372  47,345  50,029
282 우신건설(주)  59,308  45,141  52,024
283 대창기업(주)  59,176  32,249  53,342
284 학림건설(주)  58,693  51,284  50,416
285 영기종합건설(주)  58,527  51,544  39,084
286 성일건설(주)  58,509  20,266  57,479
287 중일건설(주)  58,381  30,351  53,671
288 남진건설(주)  58,272  48,560  23,570
289 (주)진영종합건설  58,085  56,821  21,175
290 동화건설(주)  57,768  52,939  38,090
291 (주)동    서  57,048  51,100  40,462
292 (주)한반도건설  56,852  46,793  43,078
293 (주)영동  56,510  19,311  48,503
294 (주)새한종합건설  55,975  36,622  45,050
295 정우개발(주)  55,921  49,989  34,865
296 이에스산업(주)  55,752  47,714  42,713
297 일산종합건설(주)  55,694  48,490  40,969
297 우진건설(주)  55,694  52,655  26,939
299 동대건설(주)  55,388  53,577  24,863
300 청광종합건설(주)  55,086  24,283  53,140
301 (주)대원종합건설  55,073  52,479  22,385
302 (주)제일종합건설  54,253  26,604  51,261
303 (주)티에스케이워터  54,251  52,751  52,151
304 서림종합건설(주)  54,212  39,212  44,376
305 (주)대제종합건설  54,134  46,380  41,597
306 (주)광영토건  53,842  6,966  53,842
307 (주)우미산업개발  53,837  10,689  53,837
308 동림건설(주)  53,723  44,928  36,297
309 삼호개발(주)  53,613  53,613  49,698
310 우진건설(주)  53,438  48,553  34,572
311 (주)근복공영  53,298  26,331  48,063
312 유성건설(주)  53,210  41,646  43,796
313 현대엘리베이터(주)  52,937  30,548  52,825
314 관보토건(주)  52,720  48,168  38,575
315 대지건설(주)  52,625  39,267  42,502
316 제이에스건설(주)  52,566  45,142  41,667
317 효정건설(주)  52,147  24,911  49,937
318 (주)동훈건설  52,131  24,421  33,898
319 동서건설(주)  51,945  37,885  45,068
320 (주)대    송  51,875  46,803  33,101
321 삼구건설(주)  51,674  22,891  48,357
322 (주)유탑엔지니어링건축사사무소  51,476  40,361  49,633
323 승화건설산업(주)  51,255  37,046  42,650
324 화성종합건설(주)  50,903  41,664  43,331
325 수자원기술(주)  50,827  50,758  39,612
326 중아건설(주)  50,729  8,010  50,357
327 현대스틸산업(주)  50,635  35,883  33,803
328 청도건설(주)  50,494  37,047  44,188
329 동진건설(주)  50,281  44,740  34,814
330 동양종합건설(주)  50,229  35,406  42,503
331 서대종합건설(주)  50,126  48,041  26,018
332 성보건설산업(주)  50,073  38,235  42,979
332 동도건설(주)  50,073  21,006  47,542
334 (주)삼 건 사  50,005  45,069  29,332
335 율림건설(주)  50,004  19,481  47,176
336 원섭건설(주)  49,919  35,243  42,143
337 (주)그리마건설  49,850  39,037  33,363
338 우주종합건설(주)  49,769  29,311  42,695
339 인보건설(주)  49,732  37,589  41,191
340 덕동종합건설(주)  49,521  36,207  39,213
341 현해건설(주)  49,372  31,746  44,958
342 (주)성전건설  49,167  42,058  36,975
343 한양개발(주)  49,039  26,307  44,586
344 (주)다우와키움건설  48,965  20,926  45,021
345 (주)동부토건  48,943  21,295  44,873
346 (주)유창종합건설  48,942  48,448  20,282
347 장학건설(주)  48,939  11,451  48,750
348 (주)삼진씨앤씨  48,886  37,319  42,846
349 (주)동국에스엔씨  48,734  32,178  29,026
350 (주)씨    엘  48,682  29,634  39,803
351 운양건설(주)  48,629  48,056  33,387
352 (주)케이지건설  48,565  42,810  36,987
353 태림종합건설(주)  47,914  38,753  40,509
354 우경건설(주)  47,694  47,631  14,631
355 흥륭종합건설(주)  47,644  35,990  40,572
356 서광종합개발(주)  47,606  26,310  30,878
357 동성산업(주)  47,384  38,828  34,814
358 국제산업(주)  47,372  28,861  40,842
359 희경건설(주)  47,343  14,895  45,457
360 (주)덕영종합건설  47,299  37,656  33,972
361 태성건설(주)  47,102  43,272  36,582
362 한부종합건설(주)  46,972  31,740  42,933
363 라온건설(주)  46,958  18,336  43,496
364 스톤건설(주)  46,763  24,221  28,021
365 동신건설산업(주)  46,755  38,593  21,234
366 (주)흥건  46,474  40,857  34,493
367 (주)태성건설  46,366  38,857  33,744
368 거동건설(주)  46,354  39,275  33,601
369 고운시티아이(주)  46,347  40,771  34,667
370 동우건설산업(주)  45,810  44,900  20,158
371 (주)엔에이치개발  45,700  16,975  45,700
372 (주)삼 양 사  45,671  37,602  34,819
373 (주)서원건설  45,557  21,686  36,076
374 티엘종합건설(주)  45,342  26,868  32,403
375 (주)반도종합건설  45,321  6,833  44,428
376 (주)태아건설  45,226  43,726  43,126
377 진지건설(주)  45,187  43,552  20,829
378 고합종합건설(주)  44,896  41,905  21,841
379 (주)대아건설  44,736  40,105  31,261
380 (주)인터불고건설  44,692  34,668  33,096
381 대국건설산업(주)  44,510  33,903  33,676
382 남국종합건설(주)  44,468  34,613  32,963
383 (주)건    우  44,234  14,526  42,129
384 (주)영진토건  44,087  21,315  40,268
385 가산종합건설(주)  44,074  43,562  19,138
386 용광산업개발(주)  44,057  35,887  33,768
387 (유)정문건설  44,040  33,853  33,528
388 (합)삼우건설  44,039  42,939  13,684
389 신한건설(주)  44,035  33,684  39,547
390 광득종합건설(주)  43,887  33,670  38,874
391 새한건설(주)  43,787  38,699  37,107
392 화산건설(주)  43,760  36,603  37,808
393 혜성건설(주)  43,648  39,054  25,526
394 (주)고덕종합건설  43,551  32,184  37,548
395 중흥에스클래스건설(주)  43,205  25,635  37,753
396 우석종합건설(주)  43,193  41,568  16,673
397 용진종합건설(주)  42,710  40,144  24,501
398 라온산업개발(주)  42,466  32,650  37,626
399 한성피씨건설(주)  42,389  5,021  42,284
400 (주)산호씨앤디대부  42,134  37,042  20,291
401 영안건설(주)  41,989  36,669  32,885
402 한빛건설(주)  41,953  15,556  39,302
403 새미래건설(주)  41,943  34,026  32,981
404 동남종합건설(주)  41,934  31,735  37,361
405 우람종합건설(주)  41,918  38,068  29,451
406 성삼종합개발(주)  41,840  34,695  37,134
407 (주)동인건설  41,541  38,725  20,478
408 (주)거성토건  41,427  35,120  33,081
409 명진토건(주)  41,200  29,362  35,644
410 흥국건설(주)  41,011  38,826  19,719
411 (유)아산종합건설  40,916  32,065  34,470
412 (주)신세계토건  40,812  26,417  36,060
413 (주)한창건업  40,631  23,057  35,070
414 경림건설(주)  40,413  29,418  33,189
415 선광토건(주)  40,306  35,362  27,505
416 (유)동현건설  40,283  23,067  35,616
417 (주)금강건설  40,281  34,186  24,345
418 (주)두진건설  40,280  34,389  32,287
419 태웅건설(주)  40,246  39,679  16,269
420 아트건설(주)  40,218  33,851  32,930
421 명신종합건설(주)  39,933  32,528  31,382
422 토우건설(주)  39,923  37,129  19,396
423 대흥종합건설(주)  39,731  36,138  22,971
424 인본산업(주)  39,610  33,759  29,448
425 강동건설(주)  39,579  35,100  29,536
426 (주)한라주택  39,535  23,458  35,110
427 (주)해광건설  39,474  17,710  36,383
428 (주)빅스타건설  39,316  32,464  29,349
429 (주)청원건설  39,307  39,307  4,970
430 상지건설(주)  39,195  12,896  38,704
431 (주)명신종합건설  39,093  36,632  20,572
432 (주)세정건설  38,909  21,089  34,219
433 남양진흥기업(주)  38,821  37,434  15,650
434 에스제이써미트(유)  38,576  30,616  32,273
435 동신개발(주)  38,563  14,710  36,283
436 에스알건설(주)  38,459  32,144  31,820
437 선진종합건설(주)  38,375  32,652  30,110
438 (주)경동건설  38,205  36,034  29,296
439 백송건설(주)  38,198  36,297  21,833
440 (주)세운건설  37,832  33,529  27,291
441 덕재건설(주)  37,474  28,416  30,719
442 (주)삼정기업  37,418  35,871  15,798
443 한성개발(주)  37,400  23,201  32,417
444 효림종합건설(주)  37,379  28,348  30,348
445 (주)신태양건설  37,369  29,056  29,567
446 세영종합건설(주)  37,267  17,721  32,271
447 (주)지 오 콘  37,244  36,432  17,788
448 오성건설(주)  37,162  26,619  32,082
449 화성건설(주)  37,107  33,739  21,801
450 (주)케이에스씨건설  37,103  26,720  33,952
451 (주)두손건설  37,101  24,929  32,257
452 한일종합건설(주)  37,060  27,784  31,180
453 대기건설(주)  37,000  32,250  27,553
454 (주)도    림  36,908  27,111  31,272
455 (주)동화이앤씨  36,832  28,830  24,315
456 (주)일산건설  36,809  32,650  27,925
457 황보종합건설(주)  36,779  26,759  30,533
458 대륙건설(주)  36,775  34,155  23,345
459 우신종합건설(주)  36,774  21,312  25,735
460 (주)태한종합건설  36,719  26,302  32,580
461 (주)우림토건  36,707  32,326  29,073
462 평산종합건설(주)  36,644  11,972  35,785
463 세움종합건설(주)  36,640  32,680  27,639
464 한국기술개발(주)  36,634  30,705  30,680
465 (합)신양건설  36,478  33,699  26,570
466 고운건설(주)  36,449  29,180  32,066
467 세광기업(주)  36,367  31,924  27,394
468 동양건설(주)  36,350  32,920  24,287
469 (주)해송종합건설  36,348  35,166  18,060
470 (주)진산종합건설  36,325  26,832  29,549
471 유창건설(주)  36,302  17,388  33,491
472 학산건설(주)  36,254  23,248  26,425
473 (주)코원건설  36,187  30,304  28,795
474 정한종합건설(주)  36,163  33,973  23,863
475 (주)금산종합건설  36,141  31,384  27,947
476 효성에바라엔지니어링(주)  36,137  35,675  27,812
477 (주)부원건설  36,100  34,779  12,894
478 대보실업(주)  36,090  34,590  33,990
479 (주)신흥건설  36,076  28,427  25,649
480 건국건설(주)  36,044  28,246  29,438
481 호성종합건설(주)  36,035  35,180  14,998
482 (주)삼익진흥건설  35,971  30,782  21,626
483 홍용종합건설(주)  35,968  33,781  24,030
484 강남건영(주)  35,797  7,495  35,731
485 원광건설(주)  35,753  31,422  29,589
486 보람건설(주)  35,496  11,692  29,536
487 영진종합건설(주)  35,489  31,492  27,002
488 (주)한국종합건설  35,462  31,608  27,076
488 구일종합건설(주)  35,462  28,146  29,737
490 신원건설(주)  35,456  29,540  24,144
491 혁지종합건설(주)  35,406  31,634  23,146
492 (주)성원건설  35,203  30,177  27,272
493 (주)태길종합건설  35,152  31,687  23,818
494 보광이엔씨(주)  35,010  10,516  33,785
495 (유)옥성건설  35,004  21,533  28,677
496 합동건설(주)  34,993  30,353  27,479
497 혜전건설(주)  34,945  28,691  26,651
498 성지건설개발(주)  34,711  24,530  29,148
499 삼화건설(주)  34,677  33,764  14,932
500 (주)상보종합건설  34,623  31,858  22,769
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수

2012년도 토건 시공능력평가액 상위 100개사 현황 순위 평가액 업 체 명 소재지 1 11조 7,108억 현대건설(주) 서울 2 10조 1,002억 삼성물산(주) 서울 3 9조 2,224억 (주)대우건설 서울 4 8조 9,002억 지에스건설(주) 서울 5 8조 1,298억 (주)포스코건설 경북 ...

건설사 2012년도 시공능력평가액 상위 100개사 현황

  • mahru
  • 2012-08-27
  • 조회 수 11619

연번 상호 시평액 토건 토목 건축 1 현대건설(주) 11,120,057 7,443,987 8,987,155 2 삼성물산(주) 10,213,211 6,430,342 8,932,850 3 지에스건설(주) 8,518,609 5,042,655 7,605,389 4 (주)포스코건설 7,943,009 4,987,233 6,650,124 5 대림산업(주) 7,363,2...

건설사 2011 건설도급순위

  • mahru
  • 2011-10-10
  • 조회 수 24418

업체명 홈페이지 주소   (주)대우건설 http://www.dwconst.co.kr 삼성물산(주) http://www.samsungcorp.co.kr 지에스건설(주) http://www.gsconst.co.kr 현대건설(주) http://www.hdec.co.kr 대림산업(주) http://www.daelim.co.kr (주)포스코건설 http://ww...

건설사 국내건설회사 홈페이지주소

  • mahru
  • 2008-12-30
  • 조회 수 8328

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소